Bậc thầy trong công nghệ sinh học ứng dụng

Chung

Chương trình mô tả

58842_biolo-940x624.jpg
bậc thầy trong công nghá» sinh há»c ứng dụng

Các Thạc sÄ© Ứng dụng công nghá» sinh há»c nhằm chuẩn bá» cho sinh viên kỹ nÄng khoa há»c, kỹ thuật và nhân lá»±c Äá» phát triá»n các hoạt Äá»ng nghiên cứu và quản lý ứng dụng trong lÄ©nh vá»±c công nghá» sinh há»c. Khóa há»c này có ý Äá»nh cung cấp cho sinh viên vá»i Äào tạo tiên tiến trong lÄ©nh vá»±c công nghá» sinh há»c ÄỠáp dụng trong viá»c phát triá»n và thá»±c hiá»n các dá»± án trong các lÄ©nh vá»±c công nghá» sinh há»c dược phẩm, công nghá» sinh há»c thá»±c phẩm và công nghá» sinh há»c biá»n. Trong nÄm thứ hai của khóa há»c, há»c viên sẽ thá»±c hiá»n má»t nghiên cứu vá» má»t chủ Äá» cụ thá», mà sẽ Äược biên dá»ch trong má»t tập / dá»± án / luận án. Viá»c bảo vá» thành công này tập / dá»± án / luận án sẽ dẫn Äến má»t mức Äá» thạc sÄ©

Äiá»u kiá»n truy cập

  1. Những ngÆ°á»i có bằng cá»­ nhân há»c sau má»t chu kỳ nghiên cứu Äược tá» chức theo nguyên tắc của quá trình Bologna trong lÄ©nh vá»±c sinh há»c biá»n và công nghá» sinh há»c, và các lÄ©nh vá»±c liên quan;
  2. NgÆ°á»i có bằng cá»­ nhân Äược công nhận Äạt các mục tiêu của má»t trình Äá» của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESTM trong lÄ©nh vá»±c sinh há»c biá»n và công nghá» sinh há»c hoặc lÄ©nh vá»±c liên quan;
  3. Chủ sá» hữu của má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy há»c tập, khoa há»c và chuyên nghiá»p Äược công nhận là chứng thá»±c nÄng lá»±c Äá» thá»±c hiá»n chu kỳ này của nghiên cứu của khoa há»c-kỹ thuật của Há»i Äá»ng ESTM.

LỠphí

Lá» PHà ÃP DỤNG: 60 â¬

Phí nhập há»c: 500 ⬠cho sinh viên quá»c tế ngẫu nhiên

Há»C PHÃ: I. Tá»NG QUAN Vá»: 1.140 ⬠/ nÄm II. Sinh viên Quá»c tế Äiá»u lá»: 3.000 ⬠/ nÄmV


Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria mi ... Đọc thêm

Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the perfect destination and why studying at IPLeiria might be a real life-changing experience. Đọc ít hơn