Bậc thầy trong định hướng nghề nghiệp và tư vấn

Chung

Chương trình mô tả

MCCPL

ChÆ°Æ¡ng trình nhằm cung cấp má»t mức Äá» cao vá» kiến ââthức khoa há»c Äá» chuẩn bá» cho các nhà khoa há»c có trình Äá», những ngÆ°á»i sẽ giúp các cá nhân trong kế hoạch nghá» nghiá»p, hÆ°á»ng dẫn nghiá»p vụ và giáo dục, và trong sá»± nghiá»p phát triá»n và tÄng trÆ°á»ng.

CÆ¡ há»i viá»c làm

HÆ°á»ng dẫn: HÆ°á»ng nghiá»p và TÆ° vấn trong lÄ©nh vá»±c giáo dục công cá»ng và tÆ° nhân, thanh niên và các chÆ°Æ¡ng trình viá»c làm, lÄ©nh vá»±c nguá»n nhân lá»±c, tÆ° vấn tá»± do.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Đọc ít hơn