Bậc thầy của số liệu thống kê của học từ xa

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Từ nÄm há»c 2014-2015 trá» Äi, Thạc sỹ Thá»ng kê Äã Äược cung cấp dần dần nhÆ° là ChÆ°Æ¡ng trình Há»c tập Từ xa , bên cạnh và song song vá»i chÆ°Æ¡ng trình trong khuôn viên trÆ°á»ng.

ÄÄng ký ChÆ°Æ¡ng trình DL có nghÄ©a là bạn sẽ theo há»c chÆ°Æ¡ng trình từ xa, tức là á» nhà, tại nÆ¡i làm viá»c hoặc tại bất cứ nÆ¡i nào có truy cập internet.

ChÆ°Æ¡ng trình trong và ngoài chÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp song song, Äá»ng bá» Äến mức khả thi nhất, và có tính linh hoạt tá»i Äa. Nó sẽ có thá» chuyá»n Äá»i giữa các chÆ°Æ¡ng trình trong khuôn viên trÆ°á»ng và ngoài trÆ°á»ng.

Các kết quả ná»i dung và há»c tập trong và qua các khóa há»c là giá»ng há»t nhau.

Trong thá»±c tế, tải há»c tập Äã chứng minh là quá nặng Äá» kết hợp các chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian (60 tín chá») vá»i má»t công viá»c. Kết hợp má»t chÆ°Æ¡ng trình bán thá»i gian vá»i 30 tín chá» vá»i má»t công viá»c bán thá»i gian sẽ Äược khả thi.

Äánh giá và kiá»m tra

Má»t trong những nguyên tắc chúng tôi ghi nhá» khi thiết lập chÆ°Æ¡ng trình Khoảng cách là giữ nó càng gần vá»i chÆ°Æ¡ng trình On-Campus càng tá»t, không chá» ná»i dung và phÆ°Æ¡ng pháp giảng dạy mà còn là cách Äánh giá sinh viên. Do Äó, á» giai Äoạn này của viá»c thá»±c hiá»n, các kỳ thi sẽ Äược tá» chức cho tất cả sinh viên trong khuôn viên trÆ°á»ng.

Chi phí Äi lại và Än á» sẽ Äược sinh viên tá»± trang trải hoàn toàn, không có ngoại lá». Má»t sá» há» trợ thiết thá»±c cÆ¡ bản (chủ yếu là liên lạc của các nhà nghá» thanh thiếu niên và khách sạn trong khu phá») Äược cung cấp bá»i các vÄn phòng hành chính của chúng tôi.

Vá» nguyên tắc có hai lá»±a chá»n. Má»t lá»±a chá»n là tham dá»± tất cả các kỳ thi, sau má»i há»c kỳ (tháng Giêng và tháng Sáu), và nếu cần, trong kỳ kiá»m tra lại (giữa tháng Tám - Äầu tuần của tháng Chín). Nếu không thá» làm bạn có thá» lá»±a chá»n khả nÄng Äá» thá»±c hiá»n tất cả các kỳ thi trong giai Äoạn tháng tám tháng chín.

Tuy nhiên, lá»±a chá»n thứ hai này không Äược khuyến khích, vì lá»ch thi sẽ Äược tải rất nhiá»u và hÆ¡n thế nữa, tùy chá»n này không cho phép bạn thi lại bất kỳ kỳ thi nào trong vòng má»t nÄm há»c.

Sinh viên có thá» chá»n giữa má»t chuyên ngành trong:

  • Sinh há»c / Thá»ng kê Sinh há»c ICP
  • tin sinh há»c
  • Dá»ch tá» há»c và PhÆ°Æ¡ng pháp YTCC

Yêu cầu nhập há»c

Yêu cầu vÄn bằng

Sinh viên phải có ít nhất bằng tá»t nghiá»p Äại há»c hoặc bằng cấp hoặc bằng tá»t nghiá»p Äại há»c tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng vá»i bằng cá»­ nhân (180 Äiá»m ECTS).

Nhập há»c có thá» Äược cung cấp trá»±c tiếp, có Äiá»u kiá»n tiếp hoặc gián tiếp sau khi quyết toán của má»t chÆ°Æ¡ng trình chuẩn bá».

  • Những ngÆ°á»i có bằng cá»­ nhân há»c thuật lấy từ má»t trÆ°á»ng Äại há»c Bá», toán há»c, vật lý, khoa há»c máy tính, hóa há»c, sinh há»c, khoa há»c Äá»i sá»ng, sinh há»c, kinh doanh, kỹ thuật dân dụng Äược nhận trá»±c tiếp.
  • Ứng dụng của những ngÆ°á»i có bằng cá»­ nhân vá» toán, vật lý, khoa há»c máy tính, hóa há»c, sinh há»c, khoa há»c Äá»i sá»ng, sinh há»c, kinh doanh, kỹ thuật dân dụng, y há»c, xã há»i há»c, tâm lý, trí tuá» nhân tạo, công nghá» sinh há»c có ná»n tảng cÆ¡ bản và thá»ng kê từ các trÆ°á»ng Äại há»c khác sẽ Äược Ban Kiá»m tra của chÆ°Æ¡ng trình Äánh giá riêng vá» há» sÆ¡ há»c tập của ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n.

Tùy theo bằng tá»t nghiá»p mà bạn Äã có trÆ°á»c Äó, bạn có thá» phải làm má»t chÆ°Æ¡ng trình chuẩn bá».

Yêu cầu ngôn ngữ

Các ứng viên muá»n ÄÄng ký trong má»t chÆ°Æ¡ng trình thạc sÄ© tiếng Anh phải chứng minh Äược má»t tiếng Anh tá»t, cả bằng vÄn bản và nói. Các kỹ nÄng tiếng Anh cần Äược xác nhận bằng má»t Äiá»m sá» gần Äây vá» Kiá»m tra tiếng Anh nhÆ° Ngoại ngữ (TOEFL) hoặc Há» thá»ng kiá»m tra tiếng Anh quá»c tế (IELTS) hoặc bất kỳ bài kiá»m tra trình Äá» thông thạo nào.

  • má»t báo cáo Äiá»m TOEFL (trên giấy: Äiá»m 550 hoặc nhiá»u hÆ¡n, dá»±a trên máy tính: Äiá»m sá» 213 trá» lên, dá»±a trên internet: Äiá»m sá» 79-80).
  • Chứng chá» IELTS (Äiá»m tá»ng thá» ban nhạc 6.0).

Kiá»m tra tiếng Anh có thá» Äược miá»n trên cÆ¡ sá» cuá»c phá»ng vấn hoặc nếu trình Äá» thông thạo tiếng Anh Äược chứng minh khác (ví dụ nhÆ° giáo dục hay má»t phần tiếng Anh hoặc nếu tiếng Anh là ngôn ngữ quá»c gia á» nÆ°á»c bạn).

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Hasselt University is a young, dynamic centre of expertise for teaching, research and service provision. It regards it as its social responsibility to contribute actively to a sustainable and innovati ... Đọc thêm

Hasselt University is a young, dynamic centre of expertise for teaching, research and service provision. It regards it as its social responsibility to contribute actively to a sustainable and innovative region. It aspires to be a hub in this innovation web. Đọc ít hơn
Hasselt , Diepenbeek + 1 Hơn Ít hơn