Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Tôn Giáo Học

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Chương trình mô tả

Khoa Thần học cung cấp chương trình Thạc sỹ Văn học về Nghiên cứu Tôn giáo cho các sinh viên thuộc các nền tảng khác nhau, những người sẽ có khả năng chuyên nghiệp về các vị trí trong Học viện Các trường Đại học, các nhà thờ, phục vụ các vị trí lãnh đạo đại diện, dạy Tôn giáo và Đạo đức Giáo dục tại trường học và Nghiên cứu Tôn giáo trong Các trường thần học (Seminaries), và các Tổ chức Phi chính phủ (NGO) có liên quan, nơi chúng sẽ đóng vai trò là chất xúc tác thay đổi trong việc ra quyết định và xây dựng chính sách hoặc tiến hành các chương trình tiến sĩ có liên quan.

Mục tiêu của Chương trình


Trang bị cho sinh viên phục vụ trong các tổ chức tôn giáo và xã hội nói chung./>

Chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu Tiến sĩ.

Đào tạo một nhóm các nhà nghiên cứu, những người sẽ tạo ra dữ liệu và các tài liệu có thể xuất bản có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ (học bổng).

Khu vực nghiên cứu


Sinh viên có thể chọn học tại một trong các lĩnh vực sau:/>

 1. Nghiên cứu Kinh thánh (Cựu Ước hoặc Tân Ước)
 2. Lịch Sử Giáo Hội
 3. Giáo hội và Xã hội
 4. Các Nghiên Cứu Cấp Bộ (Giáo Dục Kitô Giáo hoặc Quản Lý của Giáo Hội hay Tin Mừng hoặc Trùng Bối hoặc Chăm Sóc Mục Vụ và Cố vấn hoặc Thờ Phượng)
 5. Tôn giáo và Triết học
 6. Thần học

Yêu cầu nhập học


Yêu cầu bình thường để được nhận vào chương trình sẽ tốt nghiệp đầu tiên về thần học hoặc các nghiên cứu Tôn giáo từ Đại học Châu Phi hoặc từ một tổ chức giáo dục bậc cao được công nhận, tương đương với ít nhất một lớp thứ hai BD Bằng cấp danh dự của Đại học Châu Phi./>

Các ứng cử viên muốn theo đuổi nghiên cứu Kinh Thánh phải chứng minh rằng họ thông thạo về ngôn ngữ kinh thánh thích hợp (Hebrew của Kinh thánh đối với Cựu Ước và Hy Lạp Koine cho các nghiên cứu Tân Ước). Những người không thông thạo các ngôn ngữ này sẽ được yêu cầu phải đồng thời lấy bằng Thạc sĩ của họ.

Cấu trúc chương trình


Các khóa học Thạc sỹ Văn học trong Các nghiên cứu Tôn giáo/>

 1. Học kỳ đầu tiên -15 giờ học
 2. Học kỳ thứ hai - 11 giờ các khóa học
 3. Học kỳ 3 - 12 giờ học
 4. Học kỳ 4 - 9 giờ luận văn


Các khóa học giới thiệu/>

Năm 1 Học kỳ 1

 1. Phương pháp nghiên cứu TRM500 (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. MBA502 Công nghệ thông tin (2 giờ tín dụng)

Nghiên cứu Kinh thánh - Cựu Ước

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TBS509 Lịch sử và các phương pháp nghiên cứu của Cựu Ước: Giáo dân về Cải cách (3 giờ tín dụng)
 2. TBS511 Các chủ đề chính trong nghiên cứu các truyền thống Ngũ Tuần (3 giờ tín dụng)
 3. TBS513 Giải thích và dịch nghiên cứu các văn bản được chọn từ Pentateuch (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TBS515 Lịch sử và các phương pháp nghiên cứu của Cựu Ước: Từ Cải cách đến hiện tại (3 giờ tín dụng)
 2. TBS517 Các chủ đề chính trong nghiên cứu về các truyền thống Tiền Tệ và Tiên Tri (3 giờ Tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TBS 603 Các vấn đề đương thời trong giải thích về Cựu Ước (3 giờ tín dụng)
 2. TBS 611 Các chủ đề đương đại trong các nghiên cứu Cựu Ước (3 giờ tín dụng)
 3. TBS 619 Cựu Ước và Đạo đức Kinh tế và Phát triển (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TBS607 Viết luận án luận văn (Cựu Ước) (9 giờ Tín dụng)


Nghiên cứu Kinh thánh - Tân Ước/>

Năm 1 Học kỳ 1

 1. TBS510 Lịch sử và Phương pháp Nghiên cứu Tân Ước: Từ thời Chúa Giêsu đến Cải cách (3 Giờ Tín dụng)
 2. TBS512 Các chủ đề chính trong nghiên cứu Phúc Âm và Công vụ (3 giờ tín dụng)
 3. TBS514 Giải thích và dịch một số văn bản được chọn từ Phúc Âm (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TBS516 Lịch sử và Phương pháp Nghiên cứu Tân Ước: Từ Cải cách đến hiện tại (3 giờ Tín dụng)
 2. TBS518 Các chủ đề chính trong nghiên cứu về Pauline và văn học không thuộc Pauline (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TBS520 Dịch thuật và Giải thích các văn bản được chọn lọc từ Pauline và, hoặc, Văn học không thuộc Pauline (3 giờ tín dụng)
 2. TBS612 Các chủ đề đương đại trong các nghiên cứu Tân Ước (3 giờ tín dụng)
 3. TBS620 Vấn đề Đương đại trong Giải thích Tân Ước (3 Giờ Tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TBS608 Viết luận văn (Tân Ước) (9 giờ Tín dụng)

Giáo hội và Xã hội

Năm 1 Học kỳ 1

 1. Phương pháp TCS501 trong Nghiên cứu Đạo đức Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 2. TCS509 Đạo Đức Môi Trường I (3 giờ Tín dụng)
 3. TCS507 Tôn giáo Tôn giáo và Dân chủ Châu Phi (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TCS504 Các chủ đề chính trong nghiên cứu đạo đức Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 2. Quản lý Xung đột TCS512 (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TCS601 Phân tích các tác giả và văn bản được lựa chọn trong Đạo đức Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 2. TCS609 HIV và AIDS và Xã hội (3 giờ tín dụng)
 3. TCS610 Đạo đức và Phát triển (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TCS615 Viết văn Thuyết trình (Giáo hội và Xã hội) (9 giờ tín dụng)

Lịch Sử Giáo Hội

Năm 1 Học kỳ 1

 1. THC501 Các phương pháp trong nghiên cứu lịch sử của Cơ đốc giáo (3 giờ tín dụng)
 2. THC503 Lịch sử Phong trào toàn cầu (3 giờ tín dụng)
 3. THC507 Lịch sử Phong trào Ngũ Tuần và Phong trào Đặc biệt ở châu Phi (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. THC502 Chủ đề và các vấn đề trong Kitô giáo Phi Châu đương đại (3 giờ tín dụng)
 2. THC504 Các chủ đề chính trong nghiên cứu Phong trào toàn cầu ở Châu Phi (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. Các vấn đề THC600 trong Phong trào Phục Sinh Ngũ Tuần hiện đại và Phong trào Đặc biệt ở Châu Phi (3 giờ tín dụng)
 2. THC602 Các vấn đề trong các nhà thờ Châu Phi đương thời khởi xướng (3 giờ tín dụng)
 3. THC603 Kitô giáo và thuyết đại kết ở Châu Phi (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. THC610 Bài Viết Thuyết Trình (Lịch Sử Giáo Hội) (9 Giờ Tín Dụng)

Nghiên cứu Bộ trưởng - Giáo dục Kitô giáo

Năm 1 Học kỳ 1

 1. TPT501 Lịch sử và Phương pháp Nghiên cứu Giáo dục Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 2. TPT523 Trẻ em thiếu thốn và sứ mệnh Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 3. TPT527 Kinh Thánh và Giảng dạy Bộ (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. Các chủ đề và các vấn đề của TPT505 trong Nghiên cứu Giáo dục Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 2. Ban lãnh đạo Bộ của TPT540 (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TPT524 Giáo dục Tôn giáo trong Cộng đồng (3 giờ tín dụng)
 2. TPT526 Bộ Giáo dục và Đào tạo (3 giờ tín dụng)
 3. TPT609 Nghiên cứu Nâng cao Chương trình Giáo dục Kitô giáo (3 Giờ Tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TPT613 Viết Dissertation (Giáo Dục Kitô Giáo) (9 Giờ Tín Dụng)

Nghiên cứu Bộ trưởng - Quản trị Nhà thờ

Năm 1 Học kỳ 1

 1. TPT513 Bộ trưởng là Quản trị viên (3 giờ tín dụng)
 2. TPT514 Động lực của lãnh đạo mục vụ (3 giờ tín dụng)
 3. TPT518 Lập kế hoạch và Chỉ đạo Chương trình của Giáo hội (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. Ban lãnh đạo Bộ của TPT540 (3 giờ tín dụng)
 2. Ban lãnh đạo và Quản lý Giáo Hội TPT542 (3 Giờ Tín Dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TPT520 Quản lý và Hành vi Tổ chức (3 giờ tín dụng)
 2. TPT543 Lãnh đạo trong cộng đồng đức tin (3 giờ tín dụng)
 3. TPT619 Quản Lý Thiên Chúa Giáo Cao Cấp và Tài Chính Giáo Hội (3 Giờ Tín Dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TPT623 Viết luận văn Tiến sỹ (Quản trị Giáo hội) (9 giờ tín dụng)

Nghiên cứu Bộ trưởng - Truyền giáo

Năm 1 Học kỳ 1

 1. Lịch sử, các vấn đề và phương pháp truyền bá Phúc Âm ở TP Hạ Môn Châu Phi (3 giờ tín dụng)
 2. Giáo Hội Truyền Tin TPT506 và Học thuyết trong Bối cảnh Phi châu (3 giờ Tín dụng)
 3. TPT521 Phục hồi và Các cuộc họp Phúc âm Truyền giáo (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TPT550 Thần học về Truyền giáo ở châu Phi (3 giờ tín dụng)
 2. TPT552 Các vấn đề trong Truyền giáo (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TPT553 Lịch sử Phục hồi ở Châu Phi (3 giờ tín dụng)
 2. Truyền giáo, Nhiệm vụ và Văn hoá TPT610 ở Châu Phi (3 giờ tín dụng)
 3. TPT608 Nhà thờ địa phương và bối cảnh của nó (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TPT614 Viết luận văn (Đạo Tin Lành) (9 Giờ Tín dụng)

Nghiên cứu Bộ trưởng - Homilety

Năm 1 Học kỳ 1

 1. Các phương pháp TPT503 trong nghiên cứu giảng dạy (3 giờ tín dụng)
 2. TPT561 Nhà Truyền giáo với tư cách một người (3 giờ tín dụng)
 3. Quy trình và thủ tục của Bộ Tư pháp TPT519 (3 ​​giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. Các chủ đề và các vấn đề trong giảng dạy của TPT507 (3 giờ tín dụng)
 2. TPT560 Trình bày Kinh thánh và Bài giảng (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TPT552 Các vấn đề trong Truyền giáo (3 giờ tín dụng)
 2. TPT562 Giảng dạy đương đại (3 giờ tín dụng)
 3. TPT611 Phân tích các bài giảng của những giảng viên vĩ đại (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TPT615 Viết luận văn Thuyết trình (Tôn chỉ Tiêu đề) (9 giờ tín dụng)

Nghiên Cứu Bộ - Chăm Sóc Mục Vụ và Tư Vấn

Năm 1 Học kỳ 1

 1. TPT522 Lịch sử và Phương pháp Nghiên cứu Chăm sóc Mục vụ và Tư vấn (3 giờ tín dụng)
 2. TPT570 Chăm sóc Mục vụ về Hôn nhân và Gia đình (3 giờ tín dụng)
 3. Bộ Khủng Hoảng TPT571 (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TPT508 Các chủ đề Chính trong Chăm sóc Mục vụ Đương đại và Tư vấn (3 giờ Tín dụng)
 2. TPT572 Tư vấn ngắn hạn trong giáo xứ (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TPT573 Chăm sóc phụ nữ (3 giờ tín dụng)
 2. TPT574 Các chủ đề trong chăm sóc mục vụ (3 giờ tín dụng)
 3. TPT626 Nghiên cứu phân tích các văn bản được lựa chọn trong chăm sóc mục vụ và tư vấn (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TPT618 Viết Dissertation (Chăm Sóc Mục Vụ và Tư Vấn) (9 Giờ Tín Dụng)

Nghiên Cứu Bộ Trưởng - Thờ Phượng

Năm 1 Học kỳ 1

 1. TPT509 Lịch sử và thần học thờ cúng (3 giờ tín dụng)
 2. TPT510 thần thoại, lễ nghi, và tượng trưng (3 giờ tín dụng)
 3. TPT511 Bí tích: Tổng quan về lịch sử và thần học về thực hành phụng vụ (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. Thiết kế thờ phượng TPT512 (3 giờ tín dụng)
 2. TPT581 Thần học của Giáo hội và Bí tích (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TPT582 Nền tảng tinh thần Kitô hữu: Thần học về cầu nguyện trong thờ cúng (3 giờ tín dụng)
 2. TPT624 Các nghi thức khởi đầu của Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 3. TPT625 Hội thảo nâng cao về thờ cúng và phụng vụ (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TPT622 Viết luận văn (thờ cúng) (9 giờ tín dụng)

Tôn giáo và Triết học

Năm 1 Học kỳ 1

 1. THR501 Lịch sử và Phương pháp Nghiên cứu Tôn giáo (3 giờ tín dụng)
 2. THR502 Tôn giáo và Triết học Châu Phi (3 giờ tín dụng)
 3. THR503 Giới thiệu Triết học (3 Giờ Tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. THR505 Giới thiệu về nghiên cứu các tôn giáo lớn của châu Phi (3 giờ tín dụng)
 2. THR506 Các chủ đề chính trong Nghiên cứu Tôn giáo (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. THR603 Tôn giáo, Văn hoá và Khoa học (3 giờ tín dụng)
 2. THR605 Tôn giáo và xung đột (3 giờ tín dụng)
 3. TCS507 Tôn giáo Tôn giáo và Dân chủ Châu Phi (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. THR608 Viết luận án (Tôn giáo và Triết học)

Thần học

Năm 1 Học kỳ 1

 1. TST501 Các phương pháp trong nghiên cứu thần học hệ thống (3 giờ tín dụng)
 2. TST505 Patristics (3 giờ tín dụng)
 3. TST506 Thần học Hiện đại Hiện đại (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ nhất Học kỳ 2

 1. TST503 Các chủ đề chính trong lịch sử tư tưởng Kitô giáo (3 giờ tín dụng)
 2. TST508 Thần học châu Phi (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 1

 1. TST603 Khoa học và Công nghệ (3 giờ tín dụng)
 2. TST605 Phân tích các tác giả được chọn và các văn bản thần học (3 giờ tín dụng)
 3. TST610 Các nền thần học phụ nữ thế giới thứ ba (3 giờ tín dụng)

Tự chọn (3 giờ tín dụng)

Năm thứ 2 Học kỳ 2

 1. TST619 Viết luận văn (Thần học) (9 giờ tín dụng)

Cơ hội nghề nghiệp và việc làm


Bằng cấp được thiết kế dành cho các giáo sĩ và những người giáo dân muốn tiếp tục nghiên cứu thần học và mục vụ mục vụ. Trình độ có thể dẫn đến những con đường sự nghiệp sau đây:/>

 • Giảng viên tại các trường thần học, các trường Seminaries và các trường Kinh Thánh;
 • Lãnh đạo trong nhà thờ và các tổ chức đại kết.

Hỗ trợ tài chính


Đại học Châu Phi, nhằm nâng cao trình độ học vấn cho thanh thiếu niên ở Châu Phi, và nhận thức được tình trạng thu nhập thấp của gia đình người Châu Phi trung bình, cung cấp tài chính cho các sinh viên xứng đáng để giúp họ trả lệ phí cho đại học. Ủy ban Hỗ trợ Tài chính của trường có trách nhiệm trao tặng hỗ trợ này. Sự trợ giúp được trao dựa trên công việc, nhu cầu và tính cách và được chia thành hai loại: Hỗ trợ Tài chính và Học bổng./>

Viện trợ tài chính

Điều này thường có nghĩa là để hỗ trợ việc thanh toán học phí và nó có sẵn cho sinh viên từ năm thứ hai trở đi. Sự cần thiết của học sinh được đánh giá dựa trên đơn, tài liệu hỗ trợ và thông tin từ bất kỳ trọng tài nào. Hoạt động học tập của sinh viên được CGPA chỉ định cũng được sử dụng để xác định mức độ hỗ trợ. Những sinh viên hoạt động rất tốt sẽ được trao nhiều hơn những người bạn đời của họ như là một cách để thưởng cho những nỗ lực của họ và thúc đẩy họ tiếp tục hướng đến sự xuất sắc trong học tập. Các sinh viên vào danh sách của Dean cũng sẽ được hỗ trợ học phí và những người có thành tích thấp hơn chương trình CGPA bắt buộc để tốt nghiệp sẽ không nhận được hỗ trợ.

Học bổng

Sinh viên phải nộp đơn xin học bổng thông qua Văn phòng Hỗ trợ Tài chính. Các tổ chức, nhà thờ và cá nhân khác nhau đã thiết lập các học bổng được trao cho những ứng viên xứng đáng, cũng phải đáp ứng các tiêu chí đặc biệt do người đỡ đầu đặt ra (ví dụ có thể yêu cầu người nhận thuộc một giới tính nhất định hoặc theo một Khoa hoặc từ một quốc gia cụ thể.) Học bổng được cấp có thể bao gồm toàn bộ phí cho người nhận hoặc có thể là một phần, chỉ bao gồm các khoản phí cụ thể. Trường hợp học sinh nhận được giải thưởng từ nhiều nguồn và tổng số tiền thưởng vượt quá tổng số lệ phí phải trả không hoàn lại tiền cho người thụ hưởng. Bất kỳ phần dư như vậy được thu hồi từ Trợ cấp Tài chính và cấp cho một học sinh nghèo khác.

Nghiên cứu công việc

Tất cả các sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính dự kiến ​​sẽ làm việc trong bất kỳ đơn vị nào của trường với một số giờ nhất định trong tuần để đánh giá cao cho giải thưởng. Hiện nay, những người làm việc ngoài trời dự kiến ​​sẽ làm việc hai giờ một tuần và những người làm việc trong nhà làm việc bốn giờ một tuần.

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 2018

Giới thiệu về trường

Africa University is the first and only fully-accredited institution of higher learning established on the African continent by the action of the General Conference of The United Methodist Church. Thi ... Đọc thêm

Africa University is the first and only fully-accredited institution of higher learning established on the African continent by the action of the General Conference of The United Methodist Church. This amazing institution was founded in response to the call by African Bishops for a university for the whole of Africa to foster intellectual, moral, ethical and spiritual growth in its students. Đọc ít hơn
Mutare , Zimbabwe trực tuyến , Harare + 2 Hơn Ít hơn