Các Master of Arts (MA) trong quản lý quốc tế là một chương trình 4 học kỳ được thiết kế để xây dựng các chương trình đại học hiện có của bạn cho phép bạn theo đuổi một phạm vi rộng hơn của nghề nghiệp trong kinh doanh. Bao gồm các khóa học về tài chính, marketing quốc tế, kế toán quản trị, hoạt động, đạo đức, hành vi tổ chức và nguồn nhân lực, chương trình chuẩn bị cho bạn nổi trội trong một môi trường làm việc bao giờ phát triển và quốc tế.

Tất cả các khóa học được giảng dạy trong Anh, Với một loạt các phương pháp giảng dạy đó là gợi nhớ của giảng dạy đại học như các bài thuyết trình và các dự án nhóm cùng với các ví dụ thực tế và nghiên cứu trường hợp. Chương trình cung cấp một phạm vi chuyên môn hóa cao hơn, với một khuôn khổ học và lý thuyết chính xác được thiết kế để giúp bạn trở thành một chuyên gia trong quản lý quốc tế. Điều này cho phép bạn áp dụng đối với vai trò chuyên biệt hơn và cung cấp chuẩn bị tốt hơn cho chương trình tiến sĩ trong tương lai.

Quản lý tài chính là bậc thầy về việc sử dụng và dòng vốn và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính cần thiết trong công ty. Trách nhiệm quản lý tài chính ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của kinh doanh và phải bảo đảm viễn thị để đảm bảo sức khỏe của các doanh nghiệp.

Đối với công ty, tài chính & kế toán dịch vào chăn và phân bổ kinh phí cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Họ là các nhà hoạch định chính-trong vững chắc cho sự hiểu biết của họ về các chi phí và lợi nhuận của các hoạt động của công ty yêu cầu mong đợi. Với những thách thức ngày càng tăng gây ra bởi sự suy thoái của nền kinh tế hiện nay, các chuyên gia tài chính phải tìm cách tiếp cận sáng tạo hơn và các giải pháp để đạt được mục tiêu tài chính của họ.

Chuyên ngành Kế toán & Tài chính cho phép bạn:

  • để hiểu được chiều sâu và sự phức tạp của thế giới tài chính
<li>&#273;&#7875; &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t s&#7921; hi&#7875;u bi&#7871;t v&#7873; c&aacute;c ti&ecirc;u chu&#7849;n k&#7871; to&aacute;n qu&#7889;c t&#7871; v&agrave; c&aacute;c quy tr&igrave;nh<br></li>
<li>&#273;&#7875; thi&#7871;t k&#7871; v&agrave; &#7843;nh h&#432;&#7903;ng c&#7911;a c&ocirc;ng ty decisons tr&ecirc;n c&#417; s&#7903; r&#7911;i ro t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; l&#7907;i nhu&#7853;n<br></li>
<li>&#273;&#7875; &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c c&aacute;i nh&igrave;n s&acirc;u s&#7855;c v&agrave;o s&#7921; ph&aacute;t tri&#7875;n nhanh ch&oacute;ng v&agrave; chuy&#7875;n &#273;&#7893;i c&#7843;nh quan c&#7911;a t&agrave;i ch&iacute;nh qu&#7889;c t&#7871; &#273;&#7875; x&aacute;c &#273;&#7883;nh v&agrave; t&#7853;n d&#7909;ng c&aacute;c c&#417; h&#7897;i t&agrave;i ch&iacute;nh c&#7911;a qu&#7929; cho c&ocirc;ng ty c&#7911;a b&#7841;n</li>

Góp phần khóa học:

  • Tài chính doanh nghiệp tiên tiến
  • Phân tích đầu tư & Quản lý danh mục đầu tư
  • Nâng cao Kế toán & Quản Lý
  • Hiện tại vấn đề kế toán
  • Hiện tại vấn đề Tài chính
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
New European College

Xem 5 các khóa học tại New European College »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
7,185 EUR
mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date