Đọc Mô tả chính thức

Các chương trình Thạc sĩ Giáo dục nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên như giáo viên giáo dục, quản trị viên và các nhà nghiên cứu cho các tổ chức khác nhau tham gia vào giảng dạy, nghiên cứu giáo dục và Kế hoạch giáo dục.

Nội dung chương trình

Mã Sub Tên chủ đề

 • MEDG11 - ADVANCED GIÁO DỤC TÂM LÝ
 • MEDG12 - TRIỂN VỌNG triết học và XÃ TRONG GIÁO DỤC
 • MEDG13 - NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 • MEDG14 - THỐNG KÊ GIÁO DỤC
 • MEDG15 - NGHIÊN CỨU TRONG GIÁO DỤC
 • MEDS201 - Phát triển chương trình giảng dạy
 • MEDS202 - Kiểm tra, đo lường và đánh giá
 • MEDS203 - Tích hợp học tập trực tuyến và khoảng cách trong Giáo trình
 • MEDS204 - Tích hợp chương trình giảng dạy khoa học và thiết kế
 • MEDS205 - LUẬN ÁN
 • MEDS206 - thử nghiệm tâm lý
 • MEDS207 - Tâm lý học Phát Triển
 • MEDS208 - hướng dẫn giáo dục và tư vấn
 • MEDS209 - Sex và tư vấn gia đình
 • MEDS210 - thay đổi hành vi
 • MEDS211 - LUẬN ÁN
 • MEDS212 - Thực tập
 • MEDS213 - Cảm ứng của giáo viên bắt đầu
 • MEDS214 - phát triển chuyên môn liên tục
 • MEDS215 - Mỹ thuật Công nghiệp Giáo dục Giáo viên
 • MEDS216 - kinh nghiệm lĩnh vực giám sát
 • chính sách giáo dục của giáo viên - MEDS217
 • MEDS218 - LUẬN ÁN
 • MEDS219 - chủ đề đặc biệt trong Tâm lý giáo dục (Sáng tạo và nhận thức)
 • quản lý và giám sát trường học - MEDS220
 • MEDS221 - Các lý thuyết về sáng tạo
 • Đánh giá chi tiết về hành vi sáng tạo và tiềm năng - MEDS222
 • MEDS223 - LUẬN ÁN
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Mahatma Gandhi University Rwanda »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
2 - 4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date