bậc thầy của nghệ thuật - quản lý nguồn nhân lực

Millennia Atlantic University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

bậc thầy của nghệ thuật - quản lý nguồn nhân lực

Millennia Atlantic University

Thạc sĩ Nghệ thuật - Quản lý nguồn nhân lực

Thạc sĩ chương trình học thuật trong quản lý nguồn nhân lực là 36 giờ học kỳ trong thời gian. Không có môn học tự chọn và một luận án là không cần thiết để hoàn tất. Các môn học được phân chia giữa các khóa học quản lý có liên quan đến quản lý nguồn nhân lực và việc ra quyết định của công ty và các khóa học có liên quan trực tiếp đến quản lý tài nguyên vấn đề chức năng quan trọng của con người, và cũng bao gồm một khóa học capstone, tập hợp rất nhiều các đối tượng được bảo hiểm trong suốt chương trình vào một dự án cuối cùng.


Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trong quản lý nguồn nhân lực là cung cấp đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực Nhân sự hỗ trợ với các tài liệu liên quan đến quản lý, kinh tế, và lãnh đạo.Chương trình chuẩn bị sinh viên được đóng góp chiến lược và chiến thuật cho các tổ chức kinh doanh của các khái niệm và kỹ năng cần thiết để có được, phát triển và duy trì nguồn nhân lực có trình độ giảng dạy. Chương trình này sẽ làm cho nó có thể cho người quản lý trung hoặc cấp trên chỉ đạo các chức năng nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp nhỏ hoặc công ty lớn.

&nbsp

Sinh viên sẽ tập trung vào quản lý nguồn nhân lực và chính sách trong dự án capstone của Thầy.

&nbsp

Tổng Core Học

 • Quản lý chiến lược của hành vi tổ chức
 • Thống kê kinh doanh
 • Kinh tế quản lý
 • Tổ chức và lãnh đạo
 • Quản lý hoạt động
 • Chính sách nhân sự
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Phát triển nhân viên và Đào tạo
 • Luật việc làm
 • Bồi thường thiệt hại và lợi ích
 • Capstone khóa học thạc sĩ
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Doral, Florida
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Doral, Florida
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ