Bậc thầy của khoa học trong sinh vật biển

Chung

Chương trình mô tả

Vùng phủ sóng của kỳ thi toàn diện

Tổng số chủ đề = 6

  1. Các yếu tố của nghiên cứu
  • Giới thiệu lý thuyết và thực tiễn để điều tra tổ chức;
<li>&#273;&uacute;ng ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p thu th&#7853;p d&#7919; li&#7879;u th&iacute;ch h&#7907;p v&agrave; &#273;&aacute;nh gi&aacute; k&#7871;t qu&#7843;.</li>

Hải dương học sinh học

  • Các hệ thống sinh học và các quá trình trên biển;
  • cấu trúc của các hệ sinh thái biển và dòng chảy của năng lượng sinh học và vấn đề dưới nhiều yếu tố tự nhiên và nhân tạo;
  • chú trọng đến hệ thống sinh thái, synecology, sinh thái dân số, và hệ sinh thái sinh lý.
Hải dương học vật lý
  • Giới thiệu và so sánh động vật lý của đại dương;
  • lý thuyết về truyền năng lượng và các chuyển động kết quả như dòng chảy, sóng và thủy triều;
  • thiết bị đo trong điều tra hải dương học.
Hải dương học sinh học
<strong>H&#7879; th&#7889;ng h&#7885;c v&agrave; Ti&#7871;n h&oacute;a</strong>

<strong>Gi&#7843;i ph&#7851;u v&agrave; sinh l&yacute; h&#7885;c c&#7911;a Marine &#272;&#7897;ng v&#7853;t ho&#7863;c gi&#7843;i ph&#7851;u v&agrave; sinh l&yacute; h&#7885;c th&#7921;c v&#7853;t bi&#7875;n</strong>
Cập nhật lần cuối Tháng 1 2016

Giới thiệu về trường

Silliman University is a melting pot of cultures and religions. Of its overall population of more than 9,000, over 300 are international students from 23 different countries.

Silliman University is a melting pot of cultures and religions. Of its overall population of more than 9,000, over 300 are international students from 23 different countries. Đọc ít hơn