Bậc thầy của khoa học trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Chung

Chương trình mô tả

MScOSH

Các thạc sÄ© trong an toàn lao Äá»ng và vá» (MOSH) là má»t khóa há»c toàn diá»n và sâu bao gá»m viá»c quản lý, kinh tế, pháp lý và kỹ thuật có liên quan Äến các má»i nguy hại của môi trÆ°á»ng làm viá»c. Äó là mục tiêu của sinh viên tá»t nghiá»p vá»i má»t kỹ thuật, sá», kinh doanh, tâm lý há»c hay ná»n y tế liên quan và tìm kiếm Äá» cung cấp cÆ¡ sá» cho sinh viên Äá» có thá» xác Äá»nh và tìm hiá»u luận án Thạc sÄ© lá»±a chá»n của há».

Mục tiêu & kết quả

Mục tiêu chung

 • Äá» phát triá»n trong sinh viên má»t sá»± hiá»u biết chi tiết vá» các khái niá»m quan trá»ng làm cÆ¡ sá» cho sá»± an toàn và sức khá»e nghá» nghiá»p;
 • Äá» cung cấp má»t kiến ââthức chuyên sâu vá» cách thức mà ngÆ°á»i sá»­ dụng lao có thá» Äạt Äược và duy trì các tiêu chuẩn cao vá» an toàn và sức khá»e nghá» nghiá»p;
 • Äá» cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình sau Äại há»c trong quản lý an toàn cho các há»c sinh từ má»t ná»n tảng há»c vấn và nghá» nghiá»p Äa dạng (kỹ thuật, quản lý, tâm lý há»c, y tế);
 • Äá» Äảm bảo rằng há»c sinh hiá»u các locus của OHS trong quản lý rủi ro doanh nghiá»p và quản trá» doanh nghiá»p và sá»± cần thiết Äá» tích hợp quản lý an toàn và sức khá»e vào các cấp trách nhiá»m trong má»t cam kết;
 • Äá» Äảm bảo rằng há»c sinh hiá»u Äược sá»± cần thiết phải tiếp cận rủi ro an toàn và sức khá»e nghá» nghiá»p chủ yếu thông qua viá»c sá»­ dụng các phÆ°Æ¡ng tiá»n phòng ngừa

mục tiêu cụ thá»

 • Äá» tạo ra má»t thế há» má»i của các chuyên gia ATVSLÄ, Äược Äào tạo trong má»t thích hợp thá»±c hiá»n theo trình Äá» chuyên môn của Quá»c Pháp chế (An toàn và sức khá»e của các Luật NÆ¡i làm viá»c nÄm 1996 - 2011) chÆ°Æ¡ng trình cÅ©ng nhÆ° pháp luật có liên quan của EU;
 • Äá» thúc Äẩy nghiên cứu vá» an toàn;
 • Äá» thúc Äẩy vÄn hóa an toàn trong xã há»i nói chung và các tá» chức sá»­ dụng lao Äá»ng nói riêng;
 • Äá» tạo má»t khóa há»c duy nhất mà sẽ thu hút sinh viên sau Äại há»c từ khu vá»±c Äông Ãu và Trung Äông rá»ng lá»n hÆ¡n;
 • Tạo má»t thế há» các nhà khoa há»c và các chuyên gia an toàn, có khả nÄng cung cấp các giải pháp cho các vấn Äá» hiá»n Äại an toàn (dầu má» và khí Äá»t, cÆ¡ sá» hạ tầng quan trá»ng vv)

Kết quả há»c tập

Sau khi hoàn thành thành công của chÆ°Æ¡ng trình này, sinh viên tá»t nghiá»p sẽ có thá»:

 • Kế hoạch, phát triá»n và cung cấp kết hợp vá»i quản lý của má»t tá» chức má»t há» thá»ng quản lý an toàn toàn diá»n, may Äược thá»±c hiá»n cho các nhu cầu và thách thức của môi trÆ°á»ng làm viá»c cụ thá»;
 • Xác Äá»nh (nghá» nghiá»p) rủi ro an toàn / sức khá»e tá»t và Äánh giá chúng bằng cách áp dụng các phÆ°Æ¡ng pháp Äánh giá rủi ro chính xác;
 • Thá»±c hiá»n y tế và các biá»n pháp an toàn (hÆ¡n nữa Äá» Äánh giá rủi ro thành công) cho tất cả các rủi ro Äiá»n, lá»­a, hóa chất, môi trÆ°á»ng, âm thanh, sinh há»c, nhiá»t, thông gió và rung;
 • Äánh giá má»t cách chính xác tất cả các yếu tá» con ngÆ°á»i và tâm lý có thỠảnh hÆ°á»ng Äến sức khá»e và sá»± an toàn trong môi trÆ°á»ng lao Äá»ng và thá»±c hiá»n thành công các biá»n pháp thích hợp dá»±a và hiá»u quả;
 • Thạc sÄ©, phát triá»n và triá»n khai các công nghá» an toàn má»i; làm theo và dẫn Äầu trong các kích thÆ°á»c an toàn của các thá» trÆ°á»ng Äang phát triá»n (ví dụ nhÆ° dầu khí, cÆ¡ sá» hạ tầng quan trá»ng);
 • Làm viá»c nhÆ° má»t thành viên của các chức nÄng an toàn sức khá»e và trong nhóm dá»± án và có thá» dẫn những khi cần thiết;
 • Giao tiếp chính sách an toàn và sức khá»e, chiến lược và các vấn Äá» cụ thá» và yêu cầu toàn bá» tá» chức

CÆ¡ há»i viá»c làm

Ngành y tế và an toàn giữa các ngành, nguá»n nhân lá»±c, quản lý rủi ro, chính sách công và nghiên cứu.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Đọc ít hơn