khả năng mới mở ra với kỹ năng từ các chương trình của Thạc sĩ quốc tế trong Ecotechnology và phát triển bền vững.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại Mid Sweden University »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian