MA Fine Arts

LASALLE College of the Arts

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MA Fine Arts

LASALLE College of the Arts

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
3 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
27,000 SGD
Locations
Singapore - Singapore
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Singapore - Singapore
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Video

LASALLE Has It - Fine Arts: Kray Chen

LASALLE Has It - Fine Arts: Genevieve Chua

LASALLE Has It - Fine Arts: Isabelle Desjeux