• Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp có thể tập trung vào các dự án chiến lược một cách toàn diện.
  • Điều này bao gồm tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nguồn thông tin. năng lực phân tích này được bổ sung với khả năng thụ thai, phát triển và thể hiện các can thiệp vào mức độ quy mô khác nhau.

Thái độ

Nghiên cứu thêm

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 16 các khóa học tại KU Leuven: Faculty of Engineering Science »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
6,000 EUR
Deadline
Trường liên hệ
for non-E.E.A. citizens; 1 June 2018 for E.E.A. citizens.
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
for non-E.E.A. citizens; 1 June 2018 for E.E.A. citizens.
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
for non-E.E.A. citizens; 1 June 2018 for E.E.A. citizens.
End Date